STATUT FUNDACJI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Unii Kredytowych „Via Stella”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Małgorzatę Gatz i Rafała Matusiaka, zwanych dalej „Fundatorami”, dnia 07 kwietnia 2022 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Macieja Tomaszewskiego – zastępcę notariusza Karola Aleksandrowicza z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 132, repertorium A numer 3272/2022, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Sopot.
2. Fundację powołano na czas nieokreślony.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna lub częściowo odpłatna.
6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającymi osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.
7. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicy.
8. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
9. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów społecznych o podobnych celach działalności zarówno w kraju, jak i za granicą.
10. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga podjęcia uchwały Zarządu Fundacji i zmiany statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 4

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Fundacja ma na celu działanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń o szczególnym charakterze, w szczególności jej zadaniem jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium tego państwa i mitygowanie ich skutków. Fundacja może również prowadzić działalność na rzecz podmiotów wspierających osoby poszkodowane lub świadczących usługi na ich rzecz.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną, częściowo odpłatną lub odpłatną w zakresie działalności statutowej, w szczególności poprzez:
1. badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2. pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3. tworzenie stałych i czasowych miejsc, w których może być świadczona pomoc;
4. tworzenie i wspieranie placówek wspierających osoby pokrzywdzone oraz wspieranie społecznych instytucji o charakterze samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie non-profit,
5. organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowo – wychowawczej oraz kulturalnej i naukowej;
6. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
7. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
8. organizowanie konferencji i seminariów;
9. organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla osób pokrzywdzonych, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży;
10. prowadzenie działalności doradczej, w tym w szczególności doradztwa w zakresie załatwiania koniecznych spraw administracyjnych związanych z pobytem osób pokrzywdzonych w Polsce;
11. rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
12. reintegrację społeczną i zawodową osób pokrzywdzonych.
13. organizowanie zbiórek publicznych;
14. promocję i organizację wolontariatu;
15. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
16. współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną wykazującymi zainteresowanie celami statutowymi Fundacji.
17. fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień oraz stypendiów dla osób bądź instytucji (w kraju i poza jego granicami), których działalność w sposób istotny służy celom statutowym fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) dotacji publicznych,
d) dotacji (grantów) uzyskanych w ramach konkursów na realizację zadań organizowanych przez podmioty publiczne lub niepubliczne,
e) odsetek od środków finansowych złożonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od inwestycji,
f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
g) dochodów z majątku Fundacji.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.
3. W celu pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną lub częściowo odpłatną działalność statutową.

§ 8

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, stosownie do jej potrzeb oraz decyzji władz Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej. Postanowienia ofiarodawców nie mogą być jednakże sprzeczne z celami Fundacji.

§ 9

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w sposób i w terminie przewidziany przez odpowiednie przepisy prawa.
2. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez Fundację może być złożone tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Wyłączona jest możliwość przyjęcia przez Fundację spadku wprost.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 11

1. W skład Zarządu Fundacji powołuje się jedną lub wiele osób, w tym Prezesa Zarządu, przy czym Zarząd wieloosobowy liczy od dwóch do pięciu osób.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
3. W przypadku gdy członkiem Zarządu będzie Fundator Zarząd winien być wieloosobowy.

§ 12

1. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy na czas nieokreślony.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich bądź pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu,
e) odwołania przez Fundatorów.

§ 13

1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
a) radę programową;
b) radę honorową;
c) zespoły doradcze.
2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Zarządu Fundacji.

§ 14

Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach jej dotyczących, a także reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. Zarząd w szczególności:
1. składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji,
2. uchwala i zapewnia realizację programów działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. składa oświadczenia konieczne do przyjęcia spadku, subwencji, zapisu, zawiera umowy darowizny,
5. ustala regulaminy organów oraz ciał doradczych, o których mowa w § 13 ust. 1,
6. tworzy i znosi oddziały, zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w ramach realizacji przez Fundację działalności statutowej,
8. podejmuje uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
9. podejmuje uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji.

§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalają Fundatorzy.

§ 16

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 17

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji. Skład i sposób działania Rady Programowej określi stosowna uchwała Zarządu.

§ 18

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
2. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
§ 19
W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji w przypadku spraw niemajątkowych i spraw majątkowych o wartości do kwoty jednorazowej 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) każdy Członek Zarządu działa samodzielnie, zaś w przypadku spraw majątkowych powyżej wskazanych kwot konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działa samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 20

Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich postanowień statutowych w tym zmian celu Fundacji.

§ 21

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia z innymi podmiotami, jak również może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może jednak nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
a) osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
b) podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji przez Zarząd Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.